Word_friend

Visie, missie

Missie:
Muziek is voor iedereen. Muziek ontroert, beweegt, verbindt, verwondert. Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Ook stimuleert muziekbeoefening de creativiteit en verbeeldingskracht. Daarom wil Muziekschool Waterland (MSW) kinderen, jongeren en ook volwassenen ertoe verleiden zelf muziek te maken. Samen & Spelen zijn hierbij de sleutelwoorden.
Kwaliteit, professionaliteit en een steeds vernieuwend aanbod staan hoog in het vaandel.

“Waarom is het juist de muziek die van alle kunstvormen zo gemakkelijk de diepste emoties doet opborrelen? Waarom is een goed gekozen akkoord vaak de spreekwoordelijke laatste druppel die de emmer met tranen doet overlopen?” 

Robbert Dijkgraaf

Bovenstaande citaat van Robbert Dijkgraaf geeft aan dat muziek iets heel bijzonders doet met mensen. Dat geldt voor de luisteraar, maar misschien nog wel meer voor wie zelf muziek maakt. Muziek laat mensen spelen. Je speelt viool, of je speelt saxofoon. Je speelt droevig, vrolijk, woest, langzaam of snel. In muziek kan je niet alleen uitdrukken hoe je je voelt, wat je denkt of wie je bent, maar ook hoe je je zou kunnen voelen, wat je zou kunnen denken, wie je zou kunnen zijn.

Als mensen samen muziek maken vindt er directe interactie plaats, zonder woorden. Samenspelen is de meest intense vorm van communiceren. Als je samen muziek maakt stem je op elkaar af binnen milliseconden.

Samen en spelen zijn de sleutelwoorden voor het muziekonderwijs van Muziekschool Waterland

Visie:

Muziekschool Waterland streeft naar een samenhangend pakket van activiteiten, projecten en cursussen op het gebied van muziekeducatie. Daarnaast staat innovatie hoog op de agenda. Belangrijkste focus ligt op muziekeducatie op de scholen.

Alle lessen in het onderwijs gaan deel uitmaken van doorlopende leerlijnen. Er ontstaat samenhang tussen algemeen muzikale vorming en instrumentaal muziekonderwijs en tussen binnenschoolse lessen en het buitenschoolse vervolgaanbod. Hierbij wordt het experiment niet geschuwd en wordt samenwerking gezocht met andere partijen in de lokale muziekcultuur (orkesten, koren, bands).

Voor nieuwe initiatieven wordt gekozen voor aansluiting met gemeentelijke beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld de bevordering van leefbaarheid) en de behoefte bij speciale doelgroepen, zoals in de zorg. Er worden nieuwe bronnen aangeboord voor financiering.

Muziekschool Waterland levert hiermee een belangrijke bijdrage aan cultuurparticipatie van de inwoners en aan de vitaliteit en kwaliteit van de muziekcultuur in de regio.

De ondernemende, pro actieve en vraaggerichte opstelling die Muziekschool Waterland in 2016 al aan de dag legt zal nog worden versterkt om de positie in het regionale netwerk en op de markt verder te verstevigen.

Muziekschool Waterland is koploper op het gebied van muziekeducatie in regio Waterland. Zij maakt zich sterk voor muziekonderwijs op basisscholen en heeft een inspirerend lespakket ontwikkeld waarmee jaarlijks zo’n 5000 basisschoolkinderen kennis maken met muziekbeoefening. Muziekschool Waterland streeft er naar alle kinderen in de regio kennis te laten maken met muziekbeoefening.

Ook buitenschoolse lessen en activiteiten voor volwassenen en speciale doelgroepen worden gestimuleerd waarbij het beleid erop gericht is om muziekonderwijs betaalbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast wordt nauw samengewerkt en “geëxperimenteerd” met andere partijen in de muziekcultuur (Muziekschool Collectief Waterland voor particuliere muzieklessen, orkesten, koren en bands). Ook wordt actief ingezet op nieuwe experimenten op het gebied van interactieve lesmethoden (123Zing, Eigenwijs digitaal, Kazoo).

MSW ambieert om een belangrijke bijdrage te leveren aan cultuurparticipatie van de inwoners in de regio. Daarmee wil ze bijdragen aan de kwaliteit en vitaliteit van de muziekcultuur.

 

Hoofdlijnen beleid 2016-2020
Muziek is er voor iedereen. Muziekeducatie is onze passie en  in ons werk zijn we hier bevlogen mee bezig. Kwaliteit, professionaliteit en een steeds vernieuwend aanbod staan hoog in het vaandel.

Basisonderwijs
De lijn die we hebben uitgezet in het basisonderwijs de afgelopen jaren en de standvastigheid waarmee deze wordt uitgevoerd zijn tamelijk uniek. Wij willen deze inbreng van muziekeducatie in het basisonderwijs uitbreiden en bestendigen.

Muziekonderwijs naschooltijd
In het naschoolse vervolg op de lessen binnen het basisonderwijs gaan we ons meer richten op aanbod en samenspel in de wijken.

Voortgezet onderwijs
De ontwikkeling van het aanbod voor het voortgezet onderwijs willen we meer op basis van gezamenlijke inhoudelijke doelstellingen baseren dan op pragmatische overwegingen. Speciale aandacht vraagt de doorstroming van het voortgezet onderwijs naar het buitenschools aanbod.

Koren
In plaats van “vaste koren” zet de muziekschool  meer in op kortere projecten bij scholen (bijvoorbeeld minimusical projecten) of op schoolkoren. Doel is meer zingende kinderen in de regio, hetgeen op termijn weer een selectiekoor kan opleveren zoals voorheen kinderkoor De Kickers was.

Ensembles
Het orkest voorziet in een behoefte van kinderen en volwassenen die een (orkest)instrument bespelen om dit samen met andere te doen.

Cursussen
Er worden cursussen aangeboden aan verschillende doelgroepen variërend van peuters tot 55-plussers. De doelgroep  kinderen tussen 4-12 jaar willen we bereiken  door in samenwerking met basisscholen in de wijken cursussen aan te bieden . Uitgangspunt bij  deze cursussen is dat ze maatschappelijke ontwikkelingen in de regio ondersteunen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen actief te laten deelnemen aan  muziekactiviteiten/ te laten genieten van muziek.

De Popfabriek
De Popfabriek is een samenwerking van Muziekschool Waterland met P3, gericht op popmuziek voor jongeren, maar ook voor andere leeftijdscategorieën.  Visie is dat popmuziek de motor is van communicatie tussen (jonge) mensen en overal, voor en van iedereen is. Concreet zijn de doelstellingen voor de komende jaren:

  1. Kennismaking met popmuziek
  2. Versterken positie De Popfabriek
Facebooktwitterpinterestmail